Privacy reglement Telesuper Nederland B.V.

Dit Privacy Reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Telesuper Nederland B.V. verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar webshop (www.winkel.telesuper.nl) en haar websites www.telesuper.nl en www.werkenbijtelesuper.nl, en op alle gegevens van sollicitanten bij Telesuper Nederland B.V. en haar medewerkers.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement staat beschreven hoe we dat doen. Aangeraden wordt om het Privacy Reglement aandachtig door te nemen voordat je van onze website en webshop gebruikmaakt. Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We raden je daarom aan om ons Privacy Reglement regelmatig te raadplegen op onze websites. Het Privacy Reglement maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave

In dit privacy reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Telesuper
 2. Overzicht verwerkingen
 3. Telesuper-account
 4. Bestellingen
 5. Terugroepactie
 6. Cameratoezicht
 7. Automatisch gegenereerde informatie
 8. Sollicitaties
 9. Misbruik
 10. Nieuwsbrieven
 11. Cookies
 12. Statistisch onderzoek
 13. Bewaren van informatie
 14. Verstrekking aan derden
 15. Bescherming van jouw gegevens
 16. Verwerkingsregister
 17. Toegang tot jouw persoonsgegevens, vragen en verzoeken om correctie, inzage of verwijdering van jouw gegevens
 18. Klachten
 19. Wijzigingen in dit privacy reglement
 20. Overige vragen en opmerkingen 

1. Telesuper

Telesuper Nederland BV, dochteronderneming van PLUS Retail B.V., tevens handelend onder de namen Telesuper en Telesuper.nl, hierna te noemen “Telesuper”, gevestigd aan de Damsluisweg 56, 1332 ED te Almere, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Reglement.

2. Overzicht verwerkingen

In het vervolg van dit Privacy Reglement wordt, per onderwerp/dienst (gemeld in de tussenkopjes), uitgelegd wat de reden is voor Telesuper om jouw persoonsgegevens te verwerken en wat deze verwerking inhoudt. In algemene zin betreffen het verwerkingen op basis van de volgende gronden en voor de volgende doeleinden:

 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en/of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij jij partij bent;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Telesuper rust;
 • Een noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Telesuper of van een derde, waarbij jouw belang tot bescherming van jouw persoonsgegevens wordt afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van Telesuper.

3. Telesuper-account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Telesuper via de webshop aanbiedt, moet je een “Telesuper-account” aanmaken. Wanneer je een Telesuper account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken die wij vragen. Velden aangeduid met een sterretje (*) bij de in te vullen gegevens zijn wel verplicht. De informatie die je verstrekt kun je altijd wijzigen. Dit kun je doen door in te loggen in je Telesuper-account en te gaan naar “Mijn account”. Vervolgens kun je onder het kopje “Contactpersonen” je gegevens wijzigen. De verstrekte informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Reglement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Telesuper-account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. De informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Telesuper-account en de informatie die je daarna aan het Telesuper-account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Telesuper en aan jouw Telesuper-account gekoppeld. Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je gegevens moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, dan zullen deze gegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw je gegevens moet invoeren.

4. Bestellingen

Via de webshop (winkel.telesuper.nl) kun je, indien je een Telesuper-account hebt aangemaakt, een bestelling plaatsen. Voor het verwerken van je bestelling maken we gebruik van de gegevens uit jouw Telesuper-account. Als je een bestelling plaatst kan het zijn dat wij om aanvullende informatie vragen. Deze informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken. Verder slaan wij de door jou geplaatste bestellingen op. Deze informatie wordt ook aan jouw Telesuper-account gekoppeld. Een deel van deze gegevens worden wegens fiscale redenen voor een periode tot 7 jaar na de bestelling bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd.

5. Terugroepactie

Als er onverhoopt iets mis is met een product wat jij bij ons hebt gekocht en wij willen dat product terugroepen, dan zullen we hiervan melding maken op onze webshop. We kunnen hierover ook, als dit echt nodig is, rechtstreeks contact met jou opnemen. Dit kan uiteraard alleen als wij over jouw contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

6. Cameratoezicht

Telesuper heeft, voor het beschermen van haar medewerkers en eigendommen, het pand beveiligd met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het pand word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de beelden die wij registreren met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 10 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna worden de beelden verwijderd.

7. Automatisch gegenereerde informatie

Om onze websites optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website en webshop te kunnen beveiligen) heeft Telesuper bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van onze website of webshop. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de website of webshop bezoekt. Deze informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Als de automatisch gegeneerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook artikel 10 over cookies van toepassing.

8. Sollicitaties

Bij (open)sollicitaties via werkenbijtelesuper.nl verwerkt Telesuper jouw voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, de functie waarop je solliciteert, je motivatie en jouw CV. Deze gegevens verwerken wij om een sollicitatieprocedure in gang te zetten en ter voorbereiding van een (arbeids)overeenkomst. Als je sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie met Telesuper dan worden je gegevens gedurende een periode van 60 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, waarna
zij worden verwijderd.

9.   Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Telesuper biedt, bijvoorbeeld door herhaaldelijk ten onrechte online aankopen betwist of als we vermoeden dat je misbruik maakt van je Telesuper-account dan kunnen wij jouw Telesuper-account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen.

10. Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief die door Telesuper wordt verzonden naar het door jouw opgegeven e-mailadres. Wij kunnen ook je naam, geslacht, geboortedatum en/of je transactiegegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

11. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies zijn, naast de bepalingen uit dit Privacy Reglement, ook de bepalingen uit de Cookie Policy van Telesuper van toepassing. De Cookie Policy vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. De Cookie Policy is te vinden op onze websites.

12. Statistisch onderzoek

Telesuper streeft ernaar om jou een website en webshop van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij continu statistisch onderzoek uitvoeren zodat wij, waar nodig, aanpassingen in onze website en webshop kunnen aanbrengen. Wij kunnen voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie. Alleen speciaal hiervoor
aangewezen medewerkers van ons bedrijf hebben voor dit doel toegang tot jouw gegevens. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geanonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk naar jou te herleiden zijn.

13. Bewaren van informatie

Telesuper zal gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.Telesuper hanteert voor persoonsgegevens van zakelijke accounts een bewaartermijn van 6 maanden na de laatste activiteit in de webshop. Na 6 maanden inactiviteit, of bij het beëindigen van een account, worden de persoonsgegevens verwijderd.

14. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Telesuper jouw gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Wij maken bij het aanbieden van de website en webshop in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van onze centrale database. Wij hebben overeenkomsten met deze partijen waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw gegevens te beschermen. Ook als je gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie (bijvoorbeeld Groot-Brittannië) zorgen we ervoor dat jouw privacy goed beschermd blijft. Met deze
partijen sluiten wij contracten die speciaal hiervoor zijn opgesteld. Waar wij de informatie ook opslaan, wij zullen ervoor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de in Nederland geldende wetgeving (AVG) is. Ten slotte kunnen wij jouw informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als Telesuper dat nodig vindt in een rechtszaak of als Telesuper het nodig vindt om haar rechten te beschermen. Op onze website en in de webshop kunnen hyperlinks staan waarmee je onze websites verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander Privacy Reglement geldt. Het Privacy Reglement van Telesuper heeft alleen betrekking op gegevens die via de websites en webshop van Telesuper zijn verkregen. Telesuper accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van diensten en/of websites van derden.

15. Bescherming van jouw gegevens

Telesuper hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ons personeel en/of voor ons werkzame derden hebben zich te houden aan de binnen Telesuper verspreide circulaires en instructies ten aanzien van een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Met onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin de verplichting tot het verzorgen van een adequate beveiliging is vastgelegd en komen wij geheimhouding overeen.

16. Verwerkingsregister

Telesuper registreert de verwerkingen van jouw persoonsgegevens in haar “register van verwerkingen”.

17. Toegang tot jouw persoonsgegevens, vragen en verzoeken om correctie, inzage of verwijdering van jouw gegevens

Indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, in te zien, te verwijderen, over wenst te dragen of als je een ander verzoek hebt, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk via jouw Telesuper-account. Je kunt je gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Telesuper-account. Daarnaast kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan schriftelijk via Telesuper (voor onze contactgegevens zie onder “20. Overige vragen en opmerkingen”) of via e-mail op privacy@telesuper.nl. Vermeld in je verzoek je naam, adres, woonplaats en je klantnummer. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Indien wij besluiten jouw privacy verzoek niet uit te voeren zullen wij aangeven waarom wij dat niet zullen doen. Als je niet tevreden bent over de manier waarop we jouw privacy verzoek hebben afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

18. Klachten

Telesuper hecht er waarde aan dat je tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Wij doen er alles aan om dit te bereiken en zo te houden. Neem gerust contact met ons op als je niet tevreden bent, zie hiervoor onze contactgegevens onder “20. Overige vragen en opmerkingen”. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen of ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw vraag hebben afgehandeld, dan is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

19. Wijzigingen in dit privacy reglement

Dit Privacy Reglement wordt met enige regelmaat gewijzigd. Op de websites is dan ook de meest recente versie van het Privacy Reglement te vinden. Indien je na de aanpassing van het Privacy Reglement gebruik blijft maken van de dienstverlening van Telesuper, zal het aangepaste (meest recente) Privacy Reglement op dit gebruik van toepassing zijn.

20. Overige vragen en opmerkingen

Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@telesuper.nl of schriftelijk via onderstaand adres:

Telesuper
Afdeling Privacy, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Damsluisweg 56
1332 ED Almere


Dit Privacy Reglement is voor het laatst gewijzigd op 23 februari 2022

 

Cookie policy

Naast een breed assortiment koekjes, vind je bij Telesuper ook cookies. Deze kun je niet opeten, maar zorgen ervoor dat onze website goed en snel werkt. Zo hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren.

Door middel van cookies zorgt Telesuper(telesuper.nl en winkel.telesuper.nl) ervoor dat bijv. de artikelen in je boodschappenlijstje bewaard blijven. Ook kunnen we fouten en ongemak op de website door middel van cookies eenvoudig opsporen en verbeteringen testen.

We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Zo kunnen adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen door middel van cookies meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

Cookies & veiligheid
De cookies van Telesuper zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op je computer staan. Natuurlijk kun je ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt cookies op elk moment zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van je cookie-instellingen vind je onder ‘Help’ in de meeste browsers. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de meeste websites niet optimaal.

Welke cookies gebruikt Telesuper?
Telesuper maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Daar vertellen we je graag meer over.

Functionele cookies

Session cookie
De session cookie wordt gebruikt om voorkeuren en instellingen te onthouden terwijl je verschillende pagina’s op de bekijkt.

Analyserende cookies

Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om bij te houden en te analyseren hoe jij Telesuper gebruikt. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op basis van deze informatie kan Google andere diensten aanbieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Als Google hier wettelijk toe wordt verplicht, mag het deze informatie aan derden verschaffen. Google combineert je IP-adres niet met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.

Hotjar

Marketing cookies

AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel
De AdWords conversiepixel, Bing conversiepixel en Affiliate conversiepixel houden bij wanneer je een actie op Telesuper – bijvoorbeeld een aankoop, aanmelding voor de nieuwsbrief of klik op een knop – voltooit.

Wijzigingen cookie policy
De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Telesuper mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je daarom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.