Algemene voorwaarden

Telesuper hanteert leveringsvoorwaarden. Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met  ons opnemen. 

Definities 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 

Klant: iedere (rechts)persoon die in de uitoefening van beroep of bedrijf een bestelling plaatst voor het  bezorgen en/of ophalen van producten, dan wel diensten van Telesuper afneemt; 

Overeenkomst: de tussen Klant en Telesuper gemaakte afspraken over het bezorgen en/of ophalen van producten, dan wel het leveren van diensten door Telesuper;

Telesuper: Telesuper Nederland B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Almere, onder nummer 61846287, gevestigd aan de Damsluisweg 56, 1332 ED te Almere; 

Website: www.telesuper.nl. 

Toepasselijkheid  

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en de Overeenkomst, voor zover van de Algemene Voorwaarden niet schriftelijk door Telesuper is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt van de hand gewezen. Door het aangaan van de Overeenkomst accepteert de Klant de uitsluitende toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Telesuper, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden staan ook vermeld op de Website. Op verzoek van de Klant zullen de  Algemene Voorwaarden daarnaast kosteloos, langs elektronische weg, worden toegezonden.  

Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Telesuper. De aanvaarding van Telesuper geschiedt door een orderbevestiging van de bestelling van de Klant via de Website bij wijze van aanmelding, een schriftelijke Service Level Agreement of een samenwerkingsovereenkomst die door of namens Telesuper zijn ondertekend. 
 2. Na invoering van de voor aanmelding gevraagde personalia neemt Telesuper contact op met de Klant over de wensen en aanvullende informatie. Na afronding van de aanmelding kan de Klant bestellen. Telesuper maakt op verzoek eenmalig een favorietenlijst voor de Klant aan op de Website. De Klant is vervolgens verantwoordelijk voor onderhoud van die lijst. Na aanmelding ontvangt de Klant een inlogcode en wachtwoord voor bestelling.
 3. Telesuper is te allen tijde gerechtigd al zijn rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Klant geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming tot een dergelijke schuld- dan wel contractsoverneming. De Klant is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Telesuper, niet gerechtigd tot overdracht aan een derde als bedoeld in deze bepaling..

Bestelling 

 1. Ieder aanbod van Telesuper op de Website is vrijblijvend.  
 2. Telesuper is gerechtigd een besteld product te vervangen door een vergelijkbaar product, wanneer de Klant dit bij bestelling niet heeft uitgesloten.  
 3. De op de Website getoonde afbeeldingen van producten bieden geen garantie over aanwezigheid smaak, vorm, kleur en of inhoud van de producten. Opmerkingen van de Klant in de bestelling over smaak, vorm, kleur en of inhoud van de producten worden ook niet door Telesuper in de bestellingprocedure verwerkt.
 4. Indien de Klant redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de Website, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Telesuper niet aan nakoming worden gehouden. 
 5. Telesuper brengt orderkosten in rekening. De orderkosten worden op de factuur separaat vermeld.  
 6. Voor bestellingen die telefonisch worden geplaatst, brengt Telesuper invoerkosten in rekening.

Levering

 1. Telesuper levert binnen een tijdsblok van 2 uur op basis van de afgesproken tijd.  
 2. In verband met het leveringsschema van Telesuper dient de bestelling vóór de uiterste besteltijd te zijn aanvaard. Telesuper is gerechtigd een te late bestelling niet of later uit te voeren. Telesuper is gerechtigd om daartoe contact op te nemen met de Klant.
 3. Indien Telesuper een spoedlevering op verzoek van de Klant verricht, draagt de Klant extra kosten van € 0,75 per daartoe gereden kilometer.  
 4. De bestelling wordt geleverd in kratten waarvoor de Klant een statiegeld van € 5,00 per krat is verschuldigd. Statiegeld wordt gecrediteerd bij deugdelijke retourname.  
 5. Het aantal kratten en de door de Klant verschuldigde prijs blijken uit de door Telesuper bij aflevering verstrekte pakbon of digitaal gestuurde pakbon, behoudens tegenbewijs. Indien de Klant Telesuper niet binnen 24 uur na ontvangst van de pakbon schriftelijk heeft geïnformeerd over eventuele onjuistheden op de pakbon, staat de juistheid van de pakbon vast. 
 6. Telesuper levert de bestellingen af op de door de Klant aangewezen locatie. De Klant is verantwoordelijk voor deze locatie(keuze). Telesuper rekent een extra afleververgoeding voor plaatsing van producten in de koeling van de Klant.
 7. Telesuper levert producten met een T.H.T. (ten minste houdbaar) datum die op de Website is aangegeven. Indien niets is aangegeven, geldt een THT van minimaal 30 dagen.  

Reclameren 

 1. De Klant moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten schriftelijk binnen 24 uur melden aan Telesuper. Bij gebreke van die melding worden de geleverde zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de Overeenkomst te beantwoorden. Indien een klacht niet binnen de genoemde termijn is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 1. De klant kan een besteld product dat hij niet wenst te houden, bij een volgende levering retour sturen naar Telesuper. Uitgesloten zijn gekoelde en diepgevroren producten. Het retourformulier kan aangevraagd worden bij de klantenservice. Alleen met een retourformulier mag een bezorger het product retour nemen. Voor iedere retourname zal een vergoeding van € 15,00 in rekening gebracht worden ter dekking van de afhandelingskosten. Mocht het product retour gaan vanwege een fout bij Telesuper, dan vervallen deze kosten.
 2. De Klant moet Telesuper in staat stellen om de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de Klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. In alle gevallen vindt retourzending plaats in de originele verpakking of emballage.
 3. Geen klachten zijn mogelijk over aan de producten inherente eigenschappen van natuurlijke materialen, over verkleuringen, geringe onderlinge kleurafwijkingen, geur- en smaakverschillen en over zaken die na ontvangst van aard en/of samenstelling zijn veranderd of (gedeeltelijk) zijn bewerkt. 
 4. Gekoelde producten kunnen nooit retour gegeven worden in verband met het onderbreken van de koelketen en het daardoor niet meer kunnen verkopen van deze producten. Dit geldt ook voor brood.Tenzij het een toerekenbare tekortkoming van Telesuper betreft.

Prijzen en facturatie 

 1. De prijzen die op de Website gecommuniceerd worden zijn exclusief btw en gelden op het moment van  bestelling, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en prijs per gewicht.  
 2. De facturatie wordt digitaal aan Klant verstrekt met een aangepaste lay-out binnen de grenzen die de belastingdienst stelt aan digitale facturering. 
 3. Facturatie zal afzonderlijk geschieden per week, locatie en kostenplaats. 

Betaling  

 1. Betaling kan middels automatische incasso, door het overmaken per bank of door middel van iDeal.
 2. De door de Klant verschuldigde bedragen dienen te zijn voldaan binnen 8 dagen na bestelling op een door Telesuper opgegeven rekeningnummer en binnen 5 dagen bij automatische incasso. 
 3. De in het vorige artikel vermelde termijn is een fatale termijn. Indien de Klant niet tijdig aan zijn  betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is dan over het verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd met een opslag van 1% per maand.  
 4. Telesuper heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Als daaruit een negatief resultaat blijkt, is Telesuper gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen. Wanneer de Klant dit weigert, is Telesuper gerechtigd om de bestelling te annuleren en levering te weigeren, zonder dat Telesuper hierdoor schadeplichtig wordt. De levertijd geldt bij vooruitbetaling vanaf ontvangst van deze betaling.  
 5. Wanneer de Klant in verzuim is, heeft Telesuper het recht om door haar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.  
 6. De Klant is nooit gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  
 7. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is Telesuper op ieder door haar gekozen moment gerechtigd de leveringen van geplaatste orders te staken.  

Eigendomsvoorbehoud  

 1. Alle door Telesuper aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Telesuper totdat de Klant aan alle verplichtingen uit welke hoofde dan ook met Telesuper heeft voldaan. 

Aansprakelijkheid  

 1. Telesuper is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van Telesuper behoudens diens opzet of grove schuld. Is Telesuper wel aansprakelijk, dan is de schadevergoeding beperkt tot directe schade, te weten redelijke kosten tot vaststelling van een gebrek, de oorzaak en omvang van de schade, voor zover dit aan Telesuper kan worden toegerekend en redelijke kosten ter voorkoming en of beperking van directe schade, voor zover dit aan Telesuper kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid voor directe schade is steeds beperkt tot het betaalde factuurbedrag over de levering waaruit de aansprakelijkheid is voortgekomen.

Overmacht  

 1. Telesuper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen iedere oorzaak, die Telesuper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen waaronder begrepen maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, stakingen, verzuim door leveranciers van Telesuper. 
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Telesuper tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.
 3. Indien Telesuper ten gevolge van overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen, dan wel indien de periode van overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd of zodra redelijkerwijze vaststaat, dat de periode van overmacht tenminste 30 dagen zal duren, kan Telesuper de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat Telesuper tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

Intellectueel eigendom 

 1. Telesuper en/of diegene van wie zij een licentie of een ander gebruiksrecht verkregen heeft is/zijn rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder in elk geval maar niet beperkt tot logo’s, programmatuur, broncodes, teksten, beelden en geluiden.

Privacy 

 1. De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door de Klant aan Telesuper verstrekte persoonsgegevens van de Klant worden, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door Telesuper op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Toepasselijk recht en geschillen  

 1. Op de aanbieding, offerte en overeenkomsten tussen Telesuper en de Klant is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.  
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van en of overeenkomsten met Telesuper zullen worden  onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Gelderland, locatie Arnhem. 

Wijziging voorwaarden  

 1. Telesuper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.